Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Babirussa ýekegapany Biziň ählimiz adaty we şol birmeňzeş jandarlary görüp öwrenişen bolsak gerek. Muňa garamazdan, ýer ýüzünde bizi geň galdyryp biljek jandarlar köp. Şeýle jandarlaryň biri hem Indoneziýa degişli uly Sulawesi adalarynyň jeňňellik .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.