Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Peýdaly maslahatlar   Böwürsleniň köki gaýnadylyp içilse, ganyň düzümindäki şekeriň mukdarynyň azalmagyna ýardam eder. *   *   * Ary baly köp dertleriň dermany hasaplanýar. Ol bedeniň akyl we pikir ýöretmek aýratynlyklaryny güýçlendirýär, gany arassalaýar, ýüregiň urşuny sazlaýar, aşgazany rahat .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.