demokratik özgertmeleriň ýurdy

22-09-20

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi we onda möhüm başlangyçlaryň, teklipleriň öňe sürülmegi taryhy waka öwrüler. Dana pederlerimiziň halk bilen geňeşip, il-ýurt bähbit .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

Garaşsyzlygyň batly gadamlary

Watan Garaşsyzlygy mukaddeslik saýylýan närseleriň hatarynda durýar. Munuň şeýledigini belent mertebeli Liderimiziň: «Adam üçin uly bagt — Watanyň Garaşsyzlygy, topragyň asudalygy, çagalaryň şadyýan gülküsidir» diýen çuňňur parasatly sözleri hem tassyklaýar.


ki­tap­lar - hal­ky­my­zyň ru­hy baý­ly­gy

Hormatly Prezidentimiziň baý many-mazmuna eýe bolan dürli mowzuklarda ýazan eserleri bu günki gün ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli adamlaryň iň söýgüli kitaplaryna öwrüldi. Çünki hormatly Prezidentimiziň her bir kitabynda terbiýeçilik ähmiýetli, türkmen halkynyň edim-gylymlary barada giňden söhbet edilýär.


GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasy, tagallalary bilen ösüşlerden ösüşlere barýan Diýarymyzyň gujagynda bagtyýar zamanada şanly seneleriň şatlygy kalbymyzy gurşap alýar. Her bir güni guwandyryjy wakalara beslenýän ýurdumyzda gazanylýan ösüşler ajaýyp baýramçylyk duýgulary bilen birleşýär.


Sanly ulgamyň gerimi giňeýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynyň durnukly ösüşi üpjün edilýär.  Şunda dünýä tejribesinden ugur almak bilen döwrüň talaplaryna kybap gelýän özgertmeler amala aşyrylýar.


dünýäniň manysy kitapdan başlanýar

Milli Liderimiziň çäksiz aladalary bilen ýurdumyzda milli medeniýetimize, sungatymyza aýratyn ähmiýet berilýär. Ata-babalarymyzdan nesilden-nesle geçip gelýän milli medeniýetimizi, sungatymyzy geljekki ýaş nesillere ýetirmek ugrunda bimöçber işler durmuşa geçirilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.