abadan durmuŞyň özeni

22-09-20

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzda ilatyň ýaşaýyş-durmuş goraglylygy hemmetaraplaýyn üpjün edilýär. Her ýylyň 1-nji sentýabrynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly şygar astynda badalga berilýän biraýlyk bu ugurda durmuşa geçirilýän işleri .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.