Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Danalardan dürdäneler   Biz höwes bilen öwrenen zatlarymyzy hiç wagt ýatdan çykarmaýarys. Lýuis Karol *   *   * Kitap — adamyň hyýalyny we aňyny ösdürmäge ukyply täsin guraldyr. Alan Bennet *   *   * Islendik betbagtçylykda iki zat kömek eder: wagt we sabyrlylyk. Aleksandr Dýuma *   *   * .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.