Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                Mukaddes Lýusiýa adasy                    Karib deňzi täsin tebigaty bilen meşhurdyr. Şol meşhur deňizde ýerleşýän “Mukaddes Lýusiýa” adasy özüniň owadanlygy bilen  has-da tapawutlanýar. Öňki döwürlerde “Iýonola”, “Hewanorra” diýlip atlandyrylan bu ada “ .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.