Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Peýdaly maslahatlar   Daşary ýurt dilini öwrenmekde ony yzygiderli gaýtalamak örän uly ähmiýete eýedir. Käbirleri öwrenmäge girişenlerinde her gün agşam munuň üçin birnäçe sagat sarp edýärler. Özüňe çendenaşa agram salmak bolsa höwesiň we özleşdirişiň peselmegine getirýär. Dil öwrenmek üçin hepdä .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.