Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Saglyk burçy   Reňkli demrew Reňkli demrew ýa-da kepek görnüşli demrew ýer ýüzüniň ähli künjeklerinde duş gelýär. Ol aýratyn-da howasy yssy we çygly bolan ýurtlarda giňden ýaýrandyr. Derlegen adamlarda, derileriň himiki düzüminde aýratynlygy bolan adamlarda reňkli demrewiň ýüze çykmak howpy artýa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.