Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                                 Petra şäheri                                  Müňlerçe ýyllar mundan ozal gülläp ösen gadymy Petra şäheriniň henizem açylmadyk birnäçe syrlary bardyr. Çöl baýyrlarynyň we daglaryň arasynda, häzirki Iordaniýa patyşalygynyň günorta-günbatar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.