Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Peýdaly maslahatlar   Aýdyň we sada işewürlik meýilnamasyny belläň we oňa laýyklykda hereket ediň. Bu işi maşgalaňyz, işdeşleriňiz we diňlejek adamlaryň ählisi bilen ara alyp maslahatlaşyň. Hemmelere ynanyň, emma beýle etmek bilen olaryň sizi oňaýsyz ýagdaýa salmaýanlygyna göz ýetiriň. Adamlar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.