GARAŞSYZLYGYň GADAMLARY ÝURDUň YKDYSADY ÖSÜŞINIň GÖZBAŞY

09-10-20

Biziň ata-babalarymyz hemişe Garaşsyzlygy, azatlygy, erkinligi arzuw edip gelipdirler. 1991-nji ýylyň güýzünde Garaşsyz döwlet hökmünde dünýäniň syýasy kartasynda orun alan Türkmenistan döwletimiz bu gün milli Liderimiziň baştutanlygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, dost-doganlyk, birek-birege .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15f800ab2491fd.jpeg
ŞÖHRATLY SAHYPALARA NAZAR AÝLAP

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüŞiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


15f8006a3646a5.jpeg
GARAŞSYZLYGYň GADAMLARY ÝURDUň YKDYSADY ÖSÜŞINIň GÖZBAŞY

Garaşsyz döwlet hökmünde dünýäniň syýasy kartasynda orun alan Türkmenistan döwletimiz bu gün milli Liderimiziň baştutanlygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, arkalaşykly hereket etmek ýaly ýörelgelerden ugur alyp ösüşli menzillere barýar.


15f5f2925d1848.jpeg
Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýar!


15f6c41776cdb3.jpeg
HALKYMYZYŇ BÄHBIDINE GÖNÜKDIRILEN ÖZGERTMELER

​​​​​​​Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygynyň toýlanyljak güni hem barha ýakynlaşýar. Halkymyzyň bu uly toýunyň-baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahaty bolup geçer.


15f6c3b8d73d79.jpeg
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda owazasy dünýä dolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen halkynyň ykbalyny göterdi, Watanymyzy ähli ugurlarda okgunly ösüşi bilen täze belentliklere ýetirdi.

20-10-profile - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.