Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Danalardan dürdäneler   Bir durnanyň sesi, müň serçäniň sesinden güýçli geler. Ýapon nakyly *   *   * Dymmaklyk wepaly dostdur, ol saňa hiç haçan dönüklik etmez. Konfusiý *   *   * Hakyky ussatlar hem käwagt ýalňyşlyklary goýberýändir. Daniýel Defo *   *   * Kynçylykly ýagdaýdan dogry net .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.