Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä              Owadan şaly meýdanlary Hytaý özboluşly medeniýeti, däp-dessurlary we gözel künjekleri bilen meşhurlyk gazanan döwletdir. Şol gözel künjekleriň biri hem Guançji welaýatynda ýerleşýän Longji şaly meýdanlarydyr. Ýüpek ýolunyň başlanýan welaýaty bolmakdan başga .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.