Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä              Owadan şaly meýdanlary Hytaý özboluşly medeniýeti, däp-dessurlary we gözel künjekleri bilen meşhurlyk gazanan döwletdir. Şol gözel künjekleriň biri hem Guançji welaýatynda ýerleşýän Longji şaly meýdanlarydyr. Ýüpek ýolunyň başlanýan welaýaty bolmakdan başga .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.