Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Peýdaly maslahatlar   Tötänlikde tegmil degen egin-eşikleri suwly gabyň içine goýup, onuň üstüne aspirin gerdejiklerini döwüp salmaly we 30 minut saklamaly. Bu eşiklerdäki tegmiliň aýrylmagyna kömek eder. Gök önümli işdäaçaryň has tagamly bolmagyny isleseňiz, olary dograp, üstüne 1 çaý çemçe si .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.