Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   Täsin güýmenje Biziň hemmämiz çagalyk ýyllarymyzda birnäçe oýunlary we güýmenjeleri halaýan bolsak gerek. Şolaryň biri-de şar çişirip oýnamakdyr. Ulaldygymyzça ol güýmenjeler çagalykda galýar, ýöne käbirleri şol çagalyk güýmenjäni ulalansoň hem dowam edýär. ABŞ-nyň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.