Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Dünýä täzelikleri Täze we kämil interfeýs “OPPO” şereketi täze “Android 11” operasion ulgamyň esasynda işleýän “ColorOS 11” interfeýsi hödürleýär. Interfeýsiň tanyşdyrylyşynda kärhananyň taslamasyna ýolbaşçylyk edýän Linn Ni bu interfeýsiň ulanyjylaryň zerurlyklaryna has gowy gabat gelýändigini we .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.