Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Egeý deňziniň merjenI Gadym  döwürlerde “Ellada” diýlip atlandyrylan Gresiýa döwleti öz adalarynyň tebigatynyň gözelligi bilen asyrlarboýy meşhurlyga eýe bolan ýurtdur. Şol gözel ülkeleriň arasynda aýratyn bellärlige eýe bolan ýer hem Santorini adasydyr. XX asyryň bel .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.