Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Egeý deňziniň merjenI Gadym  döwürlerde “Ellada” diýlip atlandyrylan Gresiýa döwleti öz adalarynyň tebigatynyň gözelligi bilen asyrlarboýy meşhurlyga eýe bolan ýurtdur. Şol gözel ülkeleriň arasynda aýratyn bellärlige eýe bolan ýer hem Santorini adasydyr. XX asyryň bel .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.