Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Peýdaly maslahatlar   Özüňize  ynamly boluň! Gorkmaň, ulagy dolandyrýan ilkinji sürüji siz dälsiňiz. Ähli zat ilkinji ädimden başlanýar. Hiç kimiň kämil sürüji bolup dogulmandygyny ýatda saklaň we wagtyň geçmegi bilen ähli zady öwrenjekdigiňize ynanyň. Gorag kemeriňizi dakyň! Gitjek ýoluňyz nähil .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.