Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. XIX asyrda haýsy iňlis alymynyň dynç almagy gowy görýän ýeri Galapagos adalary bolupdyr? 2. Nirede çarşenbe duşenbeden öň gelýär? 3. Leonardo da Winçiniň çeken bir söwdagäriň aýalynyň suratynda, şol aýalyň çep elinde näme bar? 4. Angliýa haçan ilkinji gezek .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.