Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

24-10-20

Danalardan dürdäneler   Her bir adamy özüňi sylaýşyň ýaly sylamak kämilligiň ýokary derejesidir. Jon Lokk *   *   * Bizi gazananlarymyz däl-de, jemgyýet bilen paýlaşanlarymyz baý edýär. Genri Biçer *   *   * Erkek kişini onuň maşgalasynyň agzybirligi bezeýändir. Ýapon nakyly *   *   * Uza .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.