Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

25-10-23

Dünýä täzelikleri   Şowly geçen tejribe Geçen tomus paslynyň ahyrynda nobatdaky bir uçýan maşynyň tejribesi üstünlikli amala aşyryldy. Bu gezek ýaponiýaly “Cartivator” şereketi tapawutlandy. “SkyDrive” diýlip atlandyrylan bu uçýan ulag  serişdesi 4 sany hereketlendiriji bilen üpjün edilen. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.