Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Saglyk burçy   Beden ýananda  ilkinji kömek Ýüzüň ýa-da başga bir beden agzasynyň derisi Güne ýananda hassany dessine kölegeli ýere ýa-da salkyn jaýa geçirmeli. Gowşaklyk, üşütme, kellagyry, ýürek bulanma, agzyň guramagy ýaly alamatlaryň peýda bolmagy onuň güýçli ýanyga ýa-da Gün urma duçar bolan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.