Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Danalardan dürdäneler   Öz dostlaryňyzdan duşman etmezlige çalşyň, tersine duşmanlaryňyzdan dost tutunyň. Pifagor *   *   * Bürgüt bolup bilýärkäň serçeleriň içinde birinji bolmaga synanyşma! Kawkaz nakyly *   *   * Heýkeli onuň owadanlygy, adamy bolsa onuň işleri bezeýär. Mikelanjelo *   .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.