Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Saglyk burçy   Ýöremek –   juwanlygyň  syry Kadaly iýmitlenmek, sport bilen meşgullanmak, maşk etmek, ýeterlik uklamak, arassa howadan dem almak... — bularyň ählisi biziň berk bedenli we sagdyn bolmagymyza oňaýly täsir edýän şertler hasaplanýar. Her gün yzygiderli ýöreýşe çykmaklyk bolsa, diňe bi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.