Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

01-11-20

Sport   Ýaş «Pogbanyň» peýda bolmagy Gollandiýanyň  belli «Aýaks” toparynyň ýarymgoragçysy Raýan Grawenberh birbada iki sany meşhur futbol toparlarynyň ünsüni özüne çekdi. 190 sm-e ýetýän uzyn boýly, 18 ýaşly ýetginjek oýunçyny “Barselona” we “Ýuwentus” ýaly toparlar düzümine goşmak isleýär. Ýaş .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.