Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                                Ajaýyp şaglawuk toplumy                                Argentinanyň  Braziliýa ýakyn tarapynda Iguazi derýasynyň boýunda ýerleşýän adybir şaglawuklary öz gözelligi bilen görenleri haýrana goýýar. Derýanyň şaglawuga golaý ýerleşýän şäheri K .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.