mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 29 ýyl­lyGY MYNASYBETLI GUTLAG

11-12-20

  GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA Mer­te­be­si be­lent Pre­zi­den­ti­miz! Si­zi mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 29 ýyl­lyk to­ýy bi­len ýur­du­my­zyň ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa top­lu­my­nyň ag­zy­bir iş­gär­le­ri­niň adyn­dan tüýs ýü­rek .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.