TÜRKMEN-OWGAN dost-doganlyk GATNAŞYKLARYNYŇ TARYHYNDA TÄZE SAHYPA

08-01-21

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzda alnyp barylýan halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek bilen baglanyşykly ulag diplomatiýasy dünýä jemgyýetçili tarapyndan uly goldawa eýe bolýar. Türkmenistan dünýäniň ulaglar ulgamyna işjeň girişmek bilen «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

16001d2d7e91c6.jpeg
SEBIT BÄHBITLI HALKARA TASLAMA

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.


16001d0860175a.jpeg
Türkmen-owgan gatnaŞyklary: parahatçylygyň we ynanyşmagyň nusgasy

Dünýäniň ösen döwletleri diýlende, ilkinji nobatda, senagat, tehnologiýa we ylym taýdan giň mümkinçiliklere eýe bolan, şonuň bilen birlikde hem beýleki döwletleriň ykdysady ösüşine özüniň oňyn täsirini ýetirmäge ukyply döwletler göz öňüne gelýär.


1600148079b634.jpeg
Aragatnaşyk ulgamynyň täze gadamlary

Ymamnazar — Akina aralygynda 3 km, Serhetabat — Turgundy aralygynda hem 8 km optiki-süýümli aragatnaşyk kabelleri çekilip we aragatnaşyk enjamlary ornaşdyrylyp, täze optiki-süýümli aragatnaşyk birikmesi gurnaldy.


160014470473c1.jpeg
Täze Akina - Andhoý demir ýolundan ilkinji ýük otlusy geçdi

“Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygynyň we Owganystanyň demir ýol edarasynyň başlygynyň demir ýol şahasynyň işe girizilmäge taýýardygy hakyndaky çykyşyndan soň ýurdumyzda öndürilen ýük önümlerini eksport etmek üçin ýük kerweni ugradyldy.


15fffdace1d799.jpeg
Sebit bähbitli halkara taslama

Hormatly Prezidentimiziň Bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ýurtlaryň okgunly ösmegi we halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.