SAGLYk — ýaŞaýŞyň gözbaŞy

12-01-21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň hut özüniň ägirt uly tagallalarynyň netijesinde türkmen halkynyň saglygyny goramaga, hil taýdan ýokary netijeleri gazanmaga gönükdirilen täze häzirki zaman saglygy goraýyş ulgamy emele geldi. Bu ulgam halkyň saglygyny goramakda geçi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

1600659d8924e4.jpeg
Aragatnaşyk ulgamy — sebitara maglumat köprüsi

Dünýä ýüzünde durnukly we ygtybarly ösüş strategiýasy bilen ykrar edilen Türkmenistan döwletimizde döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan diplomatik syýasatynyň dabaralanmagy netijesinde halkara bähbitli giň gerimli, iri taslamalar durmuşa geçirilýär.


160065615bb595.jpeg
Yklymara bähbitli taslamalar durmuşa geçirildi

18-nji ýanwarda paýtagtymyzda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň – Kerki – Şibergan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, Akina - Andhoý demir ýolunyň, şeýle hem Ymamnazar – Akina we Serhetabat – Turgundy ugurlary boýunça halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe girizilmegine bagyşlandy.


160058fd2d6bfe.jpeg
HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE GÖZÝETIMLERI

Halkymyzyň ynamly gadam goýan, 2021-nji — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň başynda gadymyýetden gözbaşly türkmen-owgan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň taryhynda ýene bir täze sahypa açyldy.


16001d2d7e91c6.jpeg
SEBIT BÄHBITLI HALKARA TASLAMA

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.


16001d0860175a.jpeg
Türkmen-owgan gatnaŞyklary: parahatçylygyň we ynanyşmagyň nusgasy

Dünýäniň ösen döwletleri diýlende, ilkinji nobatda, senagat, tehnologiýa we ylym taýdan giň mümkinçiliklere eýe bolan, şonuň bilen birlikde hem beýleki döwletleriň ykdysady ösüşine özüniň oňyn täsirini ýetirmäge ukyply döwletler göz öňüne gelýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.