Hormatly ýolagçylar!

13-01-21

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndan 43-nji «Parahat – Arzuw»  we 46-njy «Gurtly – Mahabat b .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

16007c4d73fb03.jpeg
HALKARA HYZMATDAŞLYK BARHA BERKEÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary hem-de bimöçber aladalary netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ulag-kommunikasiýa ulgamyny ösdürmek boýunça hem giň möçberli işler amala aşyrylýar.


1600659d8924e4.jpeg
Aragatnaşyk ulgamy — sebitara maglumat köprüsi

Dünýä ýüzünde durnukly we ygtybarly ösüş strategiýasy bilen ykrar edilen Türkmenistan döwletimizde döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan diplomatik syýasatynyň dabaralanmagy netijesinde halkara bähbitli giň gerimli, iri taslamalar durmuşa geçirilýär.


160065615bb595.jpeg
Yklymara bähbitli taslamalar durmuşa geçirildi

18-nji ýanwarda paýtagtymyzda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň – Kerki – Şibergan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, Akina - Andhoý demir ýolunyň, şeýle hem Ymamnazar – Akina we Serhetabat – Turgundy ugurlary boýunça halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe girizilmegine bagyşlandy.


160058fd2d6bfe.jpeg
HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE GÖZÝETIMLERI

Halkymyzyň ynamly gadam goýan, 2021-nji — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň başynda gadymyýetden gözbaşly türkmen-owgan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň taryhynda ýene bir täze sahypa açyldy.


16001d2d7e91c6.jpeg
SEBIT BÄHBITLI HALKARA TASLAMA

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.