Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

08-02-21

Peýdaly maslahatlar Ene-atalaryň aglabasy okuwçy çagalarynyň okuw işini hem fiziki, hem akyl taýdan ýeňilleşdirmek üçin onuň sapaklaryna taýýarlanjak ýerini nädip dogry gurap bolar diýen sowal bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu ugurda degişli hünärmenleriň maslahatlaryny toplap, siziň dykgatyňyza ýetirý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.