Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

08-02-21

Saglyk burçy Zyýanly  endiklerden saklanyň! Çilimiň tüssesinde zäherli himiki maddalaryň 400-den gowragynyň bardygy mälimdir. Onuň düzümindäki sianid, benzol, metil spirti, asetilen, karon, karbon monoksidi, azot oksidi, uglerod okisi we beýleki zäherli maddalar hem-de gazlar howply täze döremeler .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.