Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

08-02-21

Dünýä täzelikleri Elektrokarlaryň ýurdy Öndürilýän we satylýan elektroulaglaryň sany boýunça iň köp ýer Hytaý döwleti bolsa-da, jemi ilat sanyna düşýän elektrik  energiýasynda işleýän ulaglaryň ýurdy Skandinaw ýarymadasynda ýerleşýän Norwegiýa bolup galýar. Elektroulaglaryň nobatdaky satuwynyň art .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.