Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

08-02-21

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Gündogaryň gözel görki Ýaponiýa öz medeniýeti we däp-dessurlary bilen dünýäniň ünsüni özüne çekip gelýär. Ýurduň içinde arhitekturasy we gadymy taryhy bilen tapawutlanýan ýerleriniň biri hem Kioto şäheridir. Ol tutýan meýdany boýunça Ýaponiýanyň iň uly şäherlerine deg .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.