Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

08-02-21

Saglyk burçy   Immun ulgamy Bedeniň özüniň daşky we içki “duşmanlarynyň” döredýän kesellerini kabul etmezligi, olara garşy durmak ukyby, durnuklylygy “immun ulgamy” diýlip atlandyrylýar. Daşky “duşmanlara” adam bedenine daşky gurşawdan howa, iýmit, durmuş galtaşyklary arkaly aralaşyp bilýän mikro .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.