Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

08-02-21

Sport   «Fiorentina» gaýdyp geldi Italiýanyň meşhur toparlarynyň biri bolan “Fiorentino” özüniň resmi sahypasynda tälimçiniň täzelenendigini yglan etdi. “Fiorentinanyň” dolandyryjy topary öňki tälimçi Juzeppe Ýakinä we onuň tälimçilik toparyna uly minnetdarlyk bildirdi. Juzeppeniň deregine bolsa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.