Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

08-02-21

Dünýä täzelikleri Muşdaklaryny begendirdi Geçen hepdäniň elektronika dünýäsiniň täze öndürilmegi meýilleşdirilýän enjamlarynyň biri hem täze «One Plus9» smartfony  boldy. Entek bu smartfonlaryň bazara çykarylmagyna wagt köpräk hem bolsa internet sahypalarynda eýýämden enjamyň häsiýetlerini beýan e .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.