Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

08-02-21

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                   Şypaly Seýşel adalary                   Dünýä okeanynda öz gözelligi bilen göreni haýrana goýýan adalary bardyr. Şeýle adalaryň biri-de, Seýşel adalary. Meşhur Seýşel adalary ýüzden hem gowrak,  has takygy 115 adadan ybaratdyr. Afrika materiginden 1500 .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.