Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

08-02-21

Peýdaly maslahatlar   Agyz-burun örtügini, esasan, üsgürýän ýa-da asgyrýan adamyň howadaky zyýanly tozan bölejikleriniň bedene aralaşmazlygy üçin dakynmak maslahat berilýär. Netijede bolsa agyz-burun örtügi howa düşmeli wiruslaryň möçberini ep-esli azaldýar we beýleki adamlara ýokuşma howpunyň ö .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.