Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

08-02-21

Sport Milli ýygyndyda ilkinji oýny Angliýanyň «Aston Willa» toparynyň ýarymgoragçysy, şeýle-de Angliýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde oýna gatnaşan Jek Griliş oýundan galan täsirini paýlaşdy. 16-njy noýabrda bolan duşuşyk Grilişiň karýerasynda Angliýanyň milli ýygyndysynyň hatarynda ilkinji oýny .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.