Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

08-02-21

Peýdaly maslahatlar   Berk we sagdyn bedenli bolmagyň ilkinji wezipeleriniň biri-de şahsy arassaçylygyň — gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek bolup durýar. Adamyň şahsy arassaçylygyň talaplaryny berk berjaý etmegi, onuň dürli hili ýokanç keseller bilen kesellemeginiň öňüni alýar. Şeýle-de, ýokanç .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.