Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

09-02-21

Sport   Esasy bäsdeşi utdy Neapolyň «San-Paolo» stadionynda Italiýanyň iki güýçli toparlary «Napoli» we «Milan» toparlarynyň duşuşygy boldy. Oýnuň 20-nji minudynda «Milanyň» hüjümçisi Zlatan Ibragimowiçiň gol geçirmegi bilen açyldy. 39 ýaşly hüjümçi ýene-de bir gol salmagy başardy. Oýnuň 63-nji m .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.