Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

09-02-21

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. Nirede seniň zadyňy alandygy üçin sen oňa pul töleýärsiň? 2. Ilkinji teleskopy kim oýlap tapdy? 3. Ýolda iki sany kaka, iki ogul, bir agtyk, birem ata ýöräp barýar. Ýolda näçe adam barýar? 4. Köçeleri bar, ýan-ýodalary ýok, şäherleri bar, binalary ýok, derý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.