Goýberiliş №1 (04.01.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr Paýtagtymyzda ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde müňlerçe dürli öwüşginli şarlar, oýnawaçlar, «2020» ýazgysy bolan sekizburçly ýyldyz bilen bezelen Baş arçanyň beýikligi ýokarysyndaky ýyldyz bilen bilelikde alanyňda 40 metrdir.  Pariž şäherinde ýerleşýän “Lafaýe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.