ULAG-ARAGATNAŞYK PUDAGYNYŇ KUWWATLY BINÝADY BERKIDILÝÄR

21-02-21

Häzirki wagtda ulag-aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumynda alnyp barlan we geljekde durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän birnäçe gaýragoýulmasyz işler hem il-günümiz üçin döredilý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.