Ýurdumyzyň dürli welaýat merkezlerinde döwrebap awtomenzilleriň gurluşygy dowam edýär

22-02-21

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň gurluşykçylary Maryda, şeýle hem Balkanabat, Daşoguz, Türkmenabat şäherlerinde ýolagçy awtomenziliniň gurluşygyny alyp barýarlar. Türkmenistanyň Prezidentiniň 06.02.2020ý, senesinde çykaran karary esasynda, «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti Balkan welaýatyny .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.