Ýurduň çägindäki howa menzillerinde kiçi ýükleri ibermek hyzmaty hereket edýär

22-02-21

Häzirki wagtda ähli howa menzillerinde ýurduň içinde 5 kilograma çenli agramly ýükleri ibermek hyzmaty hereket edýär. Ýükler göwrümi boýunça tapawutlanýan ýörite gaplarda iberilýär, ýagny ibermek üçin aşakdaky ölçegli gutular we bukjalar bar:   • 11,5 х 23; • 17,5 х 25; • 26 х 34; • 37 х 49,5; .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.