«AKYLLY ŞÄHER» — DÖWREBAPLYGYŇ NUSGASY

29-03-21

(Dowamy. Başlangyjy geçen hepdede).   Ýurdumyzyň ähli künjekleriniň tapgyrlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyny häzirki gurulýan binalardyr desgalar, ýaşaýyş jaýlary has aýdyň şöhlelendirýär. Hormatly Prezidentimiziň ýörelgelerinden ugur alnyp, paýtagtymyzda, şeýle-de welaýat merkezlerinde we etraplarda häz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.