SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDÄKI WEZIPELERI

29-03-21

Maglumatlaryň jemgyýetde tutýan orny şu günki günde has-da ýokary göterilýär, bu bolsa öz gezeginde adamlaryň oňa bolan garaýşynyň kämilleşmegini talap edýär. Ol talaplary ýerine ýetirmek, informasiýa akymlarynyň howpsyzlygyny üpjün etmek we innowasion infokommunikasiýalary önümçilige ornaşdyrmak ar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.