SAGLYK BAÝLYGYŇ ÇÜR BAŞY

26-04-21

Ynsan saglygyny berkitmek üçin kadaly iýmit, sapaly dynç alyş, arassa suw, beden maşklary, pyýada ýöremek, Günüň ýyly şöhlesi ýaly zatlar esasy zerurlyklardyr. Bu zerurlyklaryň jemlenen ýeri beden we ruhy sagdynlygyňy berkidýän mesgenidir. Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.